புவி வெப்பமடைதலின் விகிதத்தை பாதியாக குறைக்கலாம்

ஸ்ட்ராடோஸ்பெரிக் ஏரோசோல் ஊசி எனப்படும் நுட்பத்தை பயன்படுத்தினால் அவை புவி வெப்பமடைதலின் விகிதத்தை பாதியாக குறைக்கலாம்.

ஸ்ட்ராடோஸ்பெரிக் ஏரோசோல் ஊசி  தொழில் நுட்பம் பூமியின் குறைந்த அடுக்கு மண்டலத்தில் அதிக அளவு சல்பேட் துகள்களை 12 மைல் உயரத்திற்கு தூவுவது,  விஞ்ஞானிகள் சிறப்பு வடிவமைக்கப்பட்ட விமானம், பலூன்கள் அல்லது பெரிய கடற்படை பாணி துப்பாக்கிகள் மூலம்  சல்பேட்  துகள்களை தூவுவது.
இந்த தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சியடையாத நிலையில் இருந்தாலும், தற்காலிகமான விமானம் தழுவலுக்கு பொருத்தமானதல்ல என்றாலும்,  “கணிசமான பேலோட் திறன்களைக் கொண்ட ஒரு புதிய, நோக்கம்-கட்டப்பட்ட டாங்கரை உருவாக்குவது தொழில்நுட்ப ரீதியாக கடினமாகவோ அல்லது விலைமதிப்பற்றதாகவோ இருக்காது.” என ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள்.
எனினும், நுட்பம் முழுமையாக அனுமானமாக உள்ளது என்பதை அறிக்கையும் ஒப்புக்கொள்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *