Daraz 11.11

 

 

உலகின் பிரம்மாண்ட விற்பனையான. DARAZ 11.11 மூன்றாவது முறையாக இவ்வரு மம் வெற்றிகரமாக ஆரம்பமாகவுள்ளது. இங்க, விற்பனை. இலங்கையின் முன்னணி இலத்திரனியல் வணிகத் தலமான. DARAZ இல் நலம்பர் 11 முதல் 17 ஆம் திகதி வரை இடம் பெயம்,கையடக்கத் தொலைபேசிகள். லெப்டொய்கள், இலக்கிரனியல் உபகரணங்கள், ஆடை அணிகலன்கள், நவ நாகரீக உம்பக்கிகள், மற்றும் தினசரி அத்தியாவசியங்கள் என்பனவற்றை மாபெரும் விலைக்கழிவுகளுடன் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். 85% வரையிலான விலைக் கழிவுகள், மூன்று மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான வவுச்சர்கள், வங்கிகளினால் வழங்கப்படும் கழிவுகள், மற்றும் 0% வட்டியான் மாகாந்தக் கொடுப்பனவு. மலைகள் ஆகிய அனைத்தையும் இன்று திரட்டி, DARAZ உங்களுக்கு அதிரடிக், கஸ்ளுபடிகளை தயாராக இருக்கியது. 11.11 உலகின் பிரம்மாண்ட வர்த்தக நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறய. இதன் போது, Black Friday மற்றும் Cyber Monday ஆகிய இரண்டு விற்பனைகளையும் தாண்டிய, விலைக்கழிவுகளையும், வகைகளையும் பெற்றுக் கொள்ள Daraz Mall 450 க்கும் பேப்பட்ட நம்பகமான ஆர்க்காக தமியளுடன் செயற்பட்டு வருகிறது.

உயர்காமான் 100% நம்பகமான உற்பத்திகனை. 14 நாட்கள் மீன் திரும்பல் கொள்கையுடன்,
லிசேட விலைக் கழிவுகளுடன் பெற்றுக்கொடுக்கிறது. 10% இலைக தமிலகருடன் Samsung
கையடக்கத் தொலைபேசிகளையும், T விலைக் காவுகளுடன் TV வோரம் தியேட்டர்
கிஸ்டங்களையும், களிப்பதனப் பெட்டிகள் சலவை இயந்திரங்கள் மற்றும் ஒரு மில்லியன்
ரூபாவுக்கும் அதிகம், பொமதி வந்து பிமவல்ஸ் நிறுவனர் வகைகணையம் நியதிகள்
மற்றும் நாக்காலாலக்க உட்பட்டது கொண்டு அருளியது. IVC 65″4K டிஜிட்டல் ஸ்மார்ட்
ம தொலைக்காட்சிப் பெட்டியைக் கொலளவு செய்து, IVC 32″ |HD தொலைக்காட்சிப்
ஓங்றை அலையாக பெற்றுக தொன்றாம் Personal Power Plate
கொல்வலவு செய்யும் பகல் மூன்று வாடிக்கையாகயகளுக்க. யா/900 மொதியான
இலவசமாக வழங்கப்படும், கொக்கர கோலாவைக் கொள்வனவு செய்யும் உங்களுக்கு,
மோட்டார் ஜாக்கள், இன்றை வெற்றிகொள்ளும் வாய்ப்புக் கிடைக்கியது. தெரிவு செய்யப்பட்ட
Diaper வகைகளுக்கு 25% வரையிலான விலைக் கழிவுகள் வழங்கப்படுவதோடு, ஒரு
வருடத்திற்கு இலவசமாக Diaper களைப் வெல்லும் வாய்ப்புக்காடும் கிடைக்கிறது.
7576 வரையான விலைக்கழிவுகள் மற்றும் இவர் விநியோக வசதியடன் LICC உற்பத்திகளை கொள்வனவு செய்து, உங்கள் உங்கள் ஆடைத் தொகுதியைப் புதுமைப்படுத்திக் தொங்கல், அத்துட. (டுபா 5,000 மேல் கோவனவு செய்யும் வாழ்க்கையாளர்களுக்கு 15, MI ரூபா பெறுமதியான வான்டேஜ் மற்றும் விலா காய்கனை வெல்லும் வாய்ப்புக் கிடைக்கின்றது.உங்களது நம்பப் பட்டியல் கலை DARAZ இன் Easy bills ஓடாக கொடுப்பனவு செய்யும்.போதும் உங்கடித்து 10″0| பரயிரன கழிவுகள் வழங்கப்படுகின்றன. மேலும் பாவாக்கையாளர்கள் ஒரு நபா வாயாட்டில் கலந்து கொலாடு வருமான வ. ரூபாவுக்கு பல்வேறு உற்பத்திகளையும் வெற்றி கொதரர்களும் வாய்ப்பையும் சட்டிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொக்ட்காக உங்களது ஷொப்பிங் காட்களில் இணைத்துக் கொண்டு அவற்றை இலவசமாக வெற்றி பெயம், வேற்றி பெயம் வாய்ப்புக்களையும் நீங்கள் பெற்றுக் கொல்விர்கம். Mission to 11.11 விளையாட்டில் கலந்து கொண்டு 11 Mission நளைப் பூர்த்தி செய்யும். அதிஷ்டசாலிக்க Apple iPhone || pro வெல்லும் வாய்ப்பும் கிடைக்கிறது. அத்துடன், வழக்காகள் உட்பட மேலும் பல பாக்கட்டும் அவர்க பத்துக் காத்திரத்தியது.
11.11 அனுபவத்தை மேலும் உலக மயப்படுத்தும் வகையில், வாடிக்கையாளர்கள். Dani
Ludo போட்டிக் கொடயில் இணைந்து, Lud விளையாட்டுக்களில் கலந்துகொள்ள முடியும்,
பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ், தேயானம் போன்ற நாடுகளின் Dars வாடிக்கையாளர்களுடன்
ஏனோ வினையாக ரூபா 250,000 பெறுமதியான பரிசுகளை வெல்லம் வாய்ப்புக்களையும்
நீங்கள் அடைந்து கானை முடியும். இவை அனைத்தையும் இணைத்துக்கொண்டு வரும் இந்த
நிகழ்வில் Daras முன்னணி, வங்கி நிறுவனங்களுடனம் இணைந்துள்ளது.
இலங்கை வங்கி. கொமர்ஷியல் வங்கி. சம்பத் வங்கி, HSBC, HNB, செலான் வங்கி NDB
வங்கி மக்கள், வங்கி, மலம் மலியன், வங்கி போன்ற வங்கிகடைன் இணைந்து, கடன்
அட் ைகலக்க 10% விலைக். தமிகைணையம், 5 மாக வட்டி இல்காக. தவணைக்
கொடுக்க வசதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலம். Mastercard நிலைனம். சகல
கடன் மற்றும் வால கல கலக்கம் 12% வகையிலான விலைக் கழிவுகளை வழங்குகிறது.
கேம்வில், அனைத்தையும் வெறி கொள்ள நீங்கள் உங்கள் வங்கிக் கணக்குகளின்
சேமிப்பானைக் கொட பேடிய அவசியம் எப்படாது. இதில் பல்லேய பரிசுகளும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *