கடலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அறியவகை உயிரினம்!

உலகில் எத்தனையோ உயிரினங்கள் நமக்கு தெரியாமல் எத்தனையோ உள்ளன அதில் கடல் வாழ் உயிரினங்களும் உள்ளன அதில் ஸ்ட்ராபெரி ஸ்க்விட் என அழைக்கப்படும் இந்த மீனினம், ஆழ்கடல் கப்பல் பயணத்தின் போது கடைசி வலையில் பிடிபட்ட ஒன்று.

“ஸ்ட்ராபெரி ஸ்க்விட்:-
அதன் பிரகாசமான-சிவப்பு உடலின் பெர்ரி போன்ற தோற்றத்திலிருந்து அதன் புனைப்பெயரைப் பெறுகிறது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *