உலகின் முதல் எழுத்து வடிவம்!

தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருத்துப்படி சுமேரியர்களின் எழுத்து வடிவம் தான் உலகின் முதல் எழுத்து வடிவமாகும்.என கூறுகின்றனர் அவ்வெழுத்துக்கள் சித்திரங்கள் வடிவில் தோன்றி பின்பு எழுத்துக்கள் சுமேரியர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அந்த எழுத்துக்களில் ஆரம்ப கால எழுத்துக்கள் இவைதான்.👇👇👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *