இலங்கையில் வெங்காயத்திற்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம்!

இந்தியாவில் வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் இலங்கையில் வெங்காயத்திற்கான தட்டுபாடு ஏற்படக்கூடும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.

இலங்கைக்கு 70 சதவீத வெங்காயம் இந்தியாவிலிருந்தே இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது.

அத்துடன், வெங்காயத்திற்கான தட்டுபாடு ஏற்படும்பட்சத்தில் கேள்வி அதிகரித்து, அதன் விலையும் உயரக்கூடும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *