இலங்கையின் பணவீக்கத்தில் மாற்றம்!

இலங்கையின் பணவீக்கம் டிசம்பர் மாதத்தில் 59.2% ஆக குறைவடைந்துள்ளதாக தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நவம்பரில் தேசிய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு 65% ஆக பதிவாகி இருந்தது.

மேலும், நவம்பரில் 69.8% ஆக இருந்த நாட்டின் உணவுப் பணவீக்கம் டிசம்பர் மாதத்தில் 59.3% ஆகக் குறைந்துள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *