மனிதனின் சாதனை!

4 வயதில் உன் சாதனை என்பது
உன் கட்டிலில் நீ சிறுநீர் கழிக்காமல்
இருக்க பழகிக்கொள்வதாகும்!

8 வயதில் உன் சாதனை என்பது
வீட்டிற்கு வந்து சேரும் வழியை
தெரிந்துகொள்வதாகும்.

12 வயதில் உன் சாதனை என்பது
உனக்கென சில நண்பர்களை சம்பாதித்து வைப்பதாகும்.

18 வயதில் உன் சாதனை என்பது
ஓட்டுநர் உரிமம் கிடைப்பதாகும்.

23 வயதில் உன் சாதனை என்பது
பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம்
பெறுவதாகும்.

25 வயதில் உன் சாதனை என்பது
உனக்கு ஒரு வேலை கிடைப்பதாகும்.

30 வயதில் உன் சாதனை என்பது
ஒரு குடும்பத் தலைவனாக இருப்பதாகும்.

35 வயதில் உன் சாதனை என்பது
நல்ல பணம் படைத்தவனாக இருக்க வேண்டு என்பதாகும்.

45 வயதில் உன் சாதனை என்பது
உன் இளமையை தக்க வைத்துக் கொள்வதாகும்.

50 வயதில் உன் சாதனை என்பது
உன் குழந்தைகளை நல்ல முறையில் வளர்த்து கரை சேர்ப்பதாகும்.

55 வயதில் உன் சாதனை என்பது
குடும்பக் கடமைகளை நல்ல முறையில் செய்து முடிப்பதாகும்.

60 வயதில் உன் சாதனை என்பது
உன் ஓட்டுநர் உரிமத்தை மீண்டும் தக்க வைத்துக் கொள்ளவதாகும்.

65 வயதில் உன் சாதனை என்பது
நோயின்றி வாழ்வதாகும்.

70 வயதில் உன் சாதனை என்பது
மற்றவர்களுக்கு நீ பாரமாக இருக்காமல் இருப்பதாகும்.

75 வயதில் உன் சாதனை என்பது
உனக்கு இன்னும் நண்பர்கள் இருப்பதாகும்.

80 வயதில் உன் சாதனை என்பது
மீண்டும் வீட்டிற்கு வந்து சேரும் வழியை மறக்காமல் இருப்பதாகும்.

85 வயதில் உன் சாதனை என்பது
உன் கட்டிலில் மீண்டும் நீ சிறுநீர் கழிக்காமல் இருக்கப் பழகிக்கொள்வதாகும்.

ஆதலால் கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தால் அவனுக்கு விசுவாசமாக நடந்துகொள்ளுங்கள்!

மறு உலக நம்பிக்கை இருந்தால் அதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *