அரிசிக்கான கட்டுப்பாட்டு விலையை நீக்க அமைச்சரவை அனுமதி!

அரிசிக்கான கட்டுப்பாட்டு விலையை நீக்க அமைச்சரவை தீர்மானித்துள்ளது.

அதன்படி , அரிசி மீதான அதிகபட்ச மொத்த மற்றும் சில்லறை விலை குறித்து வர்த்தமானி இரத்து செய்யப்படவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *