இன்றைய திகதி 909 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கிடைத்துள்ளது

இந்த நூற்றாண்டின் இன்றைய திகதி (02.02.2020) மிகவும் அரிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது இதுபோன்ற அரிய சந்தர்ப்பம் சுமார் 909 ஆண்டுகளுக்கு (11.11.1111) என்ற திகதியில் அமைந்துள்ளது அதேபோன்று அடுத்த 101ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு (12.12.2121) என்ற திகதி அமையவிருக்கிறது இன்றைய திகதி 2ஆம் எண்ணாக அமைந்துள்ள நிலையில் அடுத்த அரிய திகதி (30.03.3030)3ஆம் எண் திகதியில் அமையவுள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *